ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ร่างข้อบัญญํติ อบต.พระเจ้า เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่
     ร่างข้อบัญญํติ อบต.พระเจ้า เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
 ร่างข้อบัญญํติ อบต.พระเจ้า เรื่อง การควบคุมกิจการร
     ร่างข้อบัญญัติฯ 2560ดาวน์โหลด
 คู่มือสำหรับประชาชน
     2 สำนักปลัดดาวน์โหลด
     12 หนังสือรายงาน แบบ 1ดาวน์โหลด
     13 หน้า 76ดาวน์โหลด
     11 ประกาศดาวน์โหลด
     10 หน้า 82 แผนผังดาวน์โหลด
     9 หน้า 78-81ดาวน์โหลด
     8 หน้า 77ดาวน์โหลด
     7 หน้า 75ดาวน์โหลด
     6 หน้า 74ดาวน์โหลด
     5 ผนวกดาวน์โหลด
     4 ส่วนสวัสดิการสังคมดาวน์โหลด
     3 กองคลัง แฟ้ม 2ดาวน์โหลด
     3 กองคลัง แฟ้ม 1ดาวน์โหลด
     ปก คำนำดาวน์โหลด
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้บริหาร
     ใบสมัครดาวน์โหลด
 ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
     แบบ 6006ดาวน์โหลด
     แบบ 6005ดาวน์โหลด
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
     แบบ ก.บ.๑ดาวน์โหลด
 แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
     แบบ ร.บ.3ดาวน์โหลด
 ตัวอย่างคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
     ให้ได้รับ พ.ต.ก.ดาวน์โหลด
 งานภารกิจถ่ายโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างคำสั่งดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๑๒ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๑๑ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๑๐ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๙ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๘ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๗ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๖ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๕ดาวน์โหลด
     บันทึกประชุมประชาคม ม.๔ดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง ร่างระเบียบวาระดาวน์โหลด
     ระเบียบวาระการประชุมประชาคมสมาชิกผู้ใช้น้ำดาวน์โหลด
 ระเบียบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
     ประกาศ อบต.พระเจ้า เรื่องขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ประกาศ อบต.พระเจ้า เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเอกสาร ๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ประกาศ อบต.พระเจ้า เรื่อง การจัดระบบข้อมูลส่วนบุคคล ๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ ๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ระเบียบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ๒๕๕๓ดาวน์โหลด
     ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน (ฉ.๒) ๒๕๕๓ดาวน์โหลด
     ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ๒๕๕๒ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มต่างๆ
     หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)ดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง หนังสือยินยอมดาวน์โหลด
     แบบสำรวจที่สาธารณประโยชน์ดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารดาวน์โหลด
     แบบ กอ. ๑-๔ดาวน์โหลด
     แบบเสนอร่างข้อบัญญัติดาวน์โหลด
     แบบขอเสนอญัตติดาวน์โหลด
     แบบขอเสนอกระทู้ถาม และแบบขอเสนอแปรญัตติดาวน์โหลด
     สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทั่วไปดาวน์โหลด
     สัญญาจ้างเหมาทั่วไปดาวน์โหลด
     แบบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรดาวน์โหลด
     แบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง หนังสือบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ดาวน์โหลด
 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,735

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.