ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรมการต้อนรับการตวจเยี่ยม ศยช.ตำบลพระเจ้า ของยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอบต.พระเจ้า มอบโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อปท.ร่วมงานวัน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง หน้าสำนักงาน เพื่อการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
อบรมวิชาการโครงการพัฒนาผู้นำจิตอาสามืออาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
โครงการเชียงขวัญอยู่ดีมีสุข ด้วยวิถีพอเพียง และโครงการปองดองสมานฉันฑ์เพื่อการปฏิรูปตำบล โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด ระดับ อปท."ระหว่าง อบต.กับหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนตำบลพระเจ้า วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)
งานประเพณีบุญคูณลาน อำเภอเชียงขวัญ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ร่วมประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อบต. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตำบลดีเด่นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการเชียงขวัญร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ร่วมกิจกรรมวันปิยมหราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า รับการประเมินตำบลดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า นำด้วยคณะผู้บริหารพนักงานข้าราชการสมาชิกฯเข้าร่วมพิธีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงขวัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ " รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าร่วมกิจกรรม Bike For Vote ๗ สิงหา ปั่นเพื่อประชามติ ร่วมปั่นในระดับอำเภอเชียงขวัญ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
1 ก.ค. 59 นายวิชิต  ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้า  ต้อนรับ นายวัลลภ  จินดาเงิน  นายอำเภอบ้านด่าน รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอเชียงขวัญ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม อบต.พระเจ้า
27  มิ.ย. 59 นายวิชิต  ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้า คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานส่วนตำบล  ร่วมกับอำเภอเชียงขวัญ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
21 มิ.ย. 59 นายวิชิต  ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด อบต.พระเจ้า ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก วาตภัย
10  มิ.ย. 2559 อบต.พระเจ้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559
อบต.พระเจ้า ฉีดพ่นยุง เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
นายวิชิต  ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้า พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด อบต.พระเจ้า ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก วาตภัย
9 มิถุนายน 2559  นายวิชิต ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้าและคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครับ 70 ปี    
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิชิต ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้าและคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ
7 ส.ค.58 ประชุมสภา อบต.พระเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุม อบต.พระเจ้า เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่1 ขั้นรับหลักการ)
7 สิงหาคม 2558 นายสำรวย  ปราบมนตรี ประธานสภา อบต.พระเจ้า นำสมาชิกสภา อบต.ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
28 ส.ค. 57 ต้อนรับคณะกรรมการประกวดตำบลดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2557
โครงการประกวดหมู่บ้านปลอดโรคติดต่อตำบลพระเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้า
8 ส.ค. 57 อบต.พระเจ้า ประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
12 ส.ค. 57 นายปัญญา  เศวตธรรม นายอำเภอเชียงขวัญ  นายวิชิต  ธานีวรรณ  นายก อบต.พระเจ้า พร้อมด้วย กำนัน/ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.พระเจ้า พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานจ้าง อบต.พระเจ้า ปลูกต้นไม้(ถนนสายปรองดอง)เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 82 พรรษา
28 มี.ค. 57 อบต.พระเจ้า ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต. ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และอบรมคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ 57 ณ ห้องประชุม อบต.พระเจ้า
สืบสานประเพณีของดีอำเภอเชียงขวัญ บุญคูณลาน 57
26 - 28 ก.พ. 57 ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยนายวิชิต ธานีวรรณ ผอ.ศูนย์ อปพร.
24 ก.พ. 57 เวลา 13.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงค์ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ได้มอบเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนชาวอำเภอเชียงขวัญ 6 ตำบล ณ อบต.พระเจ้า โดยมี นายวิชิต  ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้าพร้อมคณะให้การต้อนรับ
19 ก.พ. 57  เวลา 15.00 น. ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุม อบต.พระเจ้า
19 ก.พ. 57  เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ณ ห้องประชุม อบต.พระเจ้า
10 ก.พ. 57 โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โดย นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเชียงขวัญพร้อมด้วยคณะ ณ บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 1 ต.พระเจ้า  อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
6 - 8 ก.พ. 57 อบรม หลักสูตร ความก้าวหน้าแผนอัตรากำลัง 3 ปี จังหวัดขอนแก่น
23 ธ.ค. 56 นายวิชิต  ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้า รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล
15 มกราคม 2557 นายปัญญา  เศวตธรรม นายอำเภอเชียงขวัญ ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2557
แลกเปลี่ยนของขวัญ ปีใหม่ 2557
8 ม.ค. 57 มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัยหนาวประจำปีงบประมาณ 2557
5 ธ.ค. 56 ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13 - 15 พ.ย. 56 อบรมหลักสูตรการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. ตามรูปแบบใหม่ ณ โรงแรมสบายโฮเตล จ.นครราชสีมา
2 ธันวาคม 2556 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเอดส์
25 พ.ย. 56 นายวิชิต  ธานีวรรณ นายก อบต.พระเจ้า แถลงนโยบายต่อสภา อบต.พระเจ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
การประชุมสภา อบต.พระเจ้า ครั้งแรก 19 พ.ย. 56 โดยนายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ นายอำเภอเชียงขวัญ กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.พระเจ้า
วันที่ 1 ถึง 30 พ.ย. 56 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
27 ต.ค. 56 ศึกษาดูงาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 ตุลาคม 2556 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
 บรรยากาศวันแรกการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 อบต.พระเจ้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ
ประเพณีสมโภชน์องค์พระธาตุ (บุญเดือนสี่)2556
ค่ายเยาวชนริมปาวแคมป์
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพ
ประชาคมตำบล
กัฬาประจำปีเชียงขวัญ 2555
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อพระมหากษัตริย์

 
 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,715

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.