ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     เปิดเผยราคากลาง 
เปิดเผยราคากลาง
เปิดเผยราคากลาง  
     ประกาศราคากลางซ่อมรถดับเพลิงอเนกประสงค์เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างสำนักงานหลังใหม่ อบต.พระเจ้าเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปิงเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 1เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๒๙-๐๑ สายบ้านพระเจ้า -บ้านดงบังเปิดอ่าน
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๒๙-๐๑ สายบ้านพระเจ้า-บ้านดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็มเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินบริเวณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าเปิดอ่าน
     เปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) แบบท่อผ่าซีกกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) แบบรูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตรเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีกบ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร ลึก ๐.๑๕ เมตรเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก ๐.๑๕ เมตรเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ บ้านดงพิกุล หมู่ที่ ๑๑เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านหวายหลึม หมู่ที่๑ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ราคา ๓๐,๐๐๐ บาทเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านหวายหลึม หมู่ที่๑เปิดอ่าน
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที ๕ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๒๐เมตร วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาทเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล,บ้านดงพิกุล หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร วงเงิน ๑๐๖,๐๐๐ บาทเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที่๕ กว้าง ๐.๔๐เมตร ยาว๑๙๐เมตร ลึก๐.๒๐ เมตร วงเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาทเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางขยายไหล่ทาง คสล.บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ กับช่วงที่ ๒เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านพระเจ้า ม.9เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ คสล.บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมพร้อมลงลูกรัง บ้านหมู่ที่ ๔เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนลูกรังพร้อมลงท่อ มอก. ชั้น ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินถมพร้อมลงลูกรัง บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ ๓เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที 2เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดในเขตตำบลพระเจ้าเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดงพิกุล ม.11เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนขี หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า (คสล ๒ ชั้น)เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ ๑๑เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงบัง หมู่ ๓เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.พระเจ้าเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ที่๘เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ เส้นนานางบุ่น ปราบมนตรีเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ เริ่มจากคลองชลประทานไปถึงถนน คสล.เส้นหนองสิมเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.๒ ชั้น)เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเหล่าสมัคคี หมุ่ที่ 10เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2เปิดอ่าน
     โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกรดผิวจราจรในเขตอบต.พระเจ้าเปิดอ่าน
     โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพิกุล ม.11เปิดอ่าน
     โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้า ม.8เปิดอ่าน
     โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวายหลึม ม.1เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ ไปบ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระเจ้าเปิดอ่าน
 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,737

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.