ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
     1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3701 วิศวกรโยธาเปิดอ่าน
     3702 สถาปนิกเปิดอ่าน
     3703 นักผังเมืองเปิดอ่าน
     3704 วิศวกรเครื่องกลเปิดอ่าน
     3705 วิศวกรไฟฟ้า.เปิดอ่าน
     3706 วิศวกรสุขาภิบาลเปิดอ่าน
     3707 นักจัดการงานช่างเปิดอ่าน
     3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     4202 เจ้าพนักงานการคลังเปิดอ่าน
     4203 เจ้าพนักงานพัสดุเปิดอ่าน
     4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เปิดอ่าน
     4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4403 จพง.สัตวบาลเปิดอ่าน
     4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4501 จพง.วิทยาศาสตร์เปิดอ่าน
     4601 จพง.สาธารณสุขชุมชนเปิดอ่าน
     4602 พยาบาลเทคนิคเปิดอ่าน
     4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟูเปิดอ่าน
     4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4605 โภชนาการเปิดอ่าน
     4606 จพง.รังสีการแพทย์เปิดอ่าน
     4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดอ่าน
     4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเปิดอ่าน
     4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเปิดอ่าน
     4610 สัตวแพทย์เปิดอ่าน
     4701 นายช่างโยธาเปิดอ่าน
     4702 นายช่างเขียนแบบเปิดอ่าน
     4703 นายช่างสำรวจเปิดอ่าน
     4704 นายช่างผังเมืองเปิดอ่าน
     4705 นายช่างเครื่องกลเปิดอ่าน
     4706 นายช่างไฟฟ้าเปิดอ่าน
     4707 เจ้าพนักงานประปาเปิดอ่าน
     4708 นายช่างศิลป์เปิดอ่าน
     4709 นายช่างภาพเปิดอ่าน
     4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)เปิดอ่าน
     4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,662

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.